Háztartási méretű kiserőmű:

VET 3. § 24. alapján: olyan, a kisfeszültségu hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kVA-t.

Háztartási méretű kiserőművet (Továbbiakban: HMKE) nem csak lakossági Ügyfél létesíthet, hanem önkormányzat és vállalkozás is, a fenti teljesítményhatár és csatlakozási pont feszültségszintjének figyelembe vételével.

Rendszerhasználati díj fizetési kötelezettség:

A 10/2016 (XI.14.) MEKH rendelet 16. §-a alapján azon ügyfeleink, akiknek elszámolása profil alapon történik, (pl. az egyetemes szolgáltatás keretében vételezők) kötelesek elosztói teljesítménydíjat fizetni, ha 2017. március 31. utáni időpontban történik:

1. az erőmű üzembe helyezési szándékról szóló igényük benyújtása,

2. névleges teljesítményük megnövelése.

A teljesítménydíj-fizetés alapja:

1. 4 kW-nál nem nagyobb hatásos teljesítményű háztartási méretű kiserőmű esetében 0 kW,

2. a 4 kW-nál nagyobb hatásos teljesítményű háztartási méretű kiserőmű esetében a 4 kW feletti rész.

Nem kell teljesítménydíjat fizetniük azon ügyfeleinknek, akiknél a háztartási méretű kiserőmű úgy került kialakításra, hogy megfelelő műszaki berendezés megakadályozza a hálózatba történő visszatáplálást, és erről az üzemeltető a hálózathasználati szerződéshez kapcsolódóan nyilatkozott.

A termelt villamos energia visszavétele:

A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 4. § alapján: A háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője által termelt villamos energiát az üzemeltető kérésére az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató köteles átvenni.

Az árról és a visszavétel feltételeiről az fogyasztási hellyel szerződésben lévő villamosenergia-kereskedő tud felvilágosítást nyújtani.

Általános feltételek:

A kiserőmű csak a minden napszaki csatlakozási pontra kapcsolódhat rá, a meglévő rendelkezésre álló teljesítmény nagyságáig. Vezérelt áramkörre kiserőmű nem csatlakozhat.

Amennyiben a rendelkezésre álló teljesítmény kisebb, mint a kiserőmű teljesítménye, akkor először a rendelkezésre álló teljesítményt kell megnövelni. Ezt követően lehet beadni a kiserőműre vonatkozó igénybejelentést. A teljesítménybővítést a A teljesítménybővítést a 7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet szabályozza.

A kiserőművek 2,5 kVA-ig egyfázisúan csatlakoztathatók, 5 kVA teljesítmény felett csak háromfázisú villamosenergia termelő berendezés kapcsolható a hálózatra. Amennyiben a felhasználó egyfázisú csatlakozással rendelkezik, és a szerződésében szereplő kismegszakító érték megengedi, több egyfázisú HMKE is csatlakoztatható, de ezek összteljesítménye legfeljebb 5 kVA lehet. A 2,5 kVA és az 5 kVA teljesítmény között az egyfázisú csatlakozás lehetőségét a hálózati paraméterek figyelembe vételével az elosztói engedélyes minden esetben külön vizsgálja meg.

A hálózatra csatlakoztatható inverter főbb műszaki feltételei:

Az inverter egy olyan elektromos eszköz, amely az energiatermelő eszköz által előállított egyenáramot váltakozó árammá alakítja át. Ezt a váltakozó áramot lehet visszatáplálni a hálózatba.

Hálózatvezérelt inverter szükséges, mely csak a hálózattal párhuzamosan képes működni, így hálózati hiba esetén automatikusan leválik a hálózatról.

HMKE a közcélú hálózattal vagy annak bármely leválasztott részével együtt szigetüzemben nem működhet. Életveszélyes lehet egy feszültségmentesített közcélú hálózaton végzett munka során a háztartási méretű kiserőműves visszatáplálás. A közcélú kisfeszültségű hálózat felőli táplálás megszűnésekor az inverteres napelemes egységnek automatikusan le kell válnia a hálózatról.

Az inverternek rendelkeznie kell a nemzetközi szabványokban leírt követelmények teljesítését igazoló érvényes tanúsítvánnyal.

Részletes leírás: Elosztói szabályzat 6/B sz melléklete

 

A HMKE igénybejelentésének folyamata:

1, Igénybejelentés

 

Az NKM Áramhálózati Kft. minden kiserőműves igényt egyedi igényként kezel. A közcélú hálózatra csatlakozáshoz szükséges feltételeket írásos igénybejelentés alapján egyedileg kell megvizsgálni.

2, Ajánlat 

Az igénybejelentés után az NKM Áramhálózati Kft. megvizsgálja a csatlakozás feltételeit, és arról írásban tájékoztatja az igénybejelentőt. A tájékoztató tartalmazza a hálózatra csatlakozás lehetőségét, felhasználói tulajdonban lévő, közcélú hálózatra energiát betápláló HMKE-vel szemben támasztott követelményeket, a készítendő csatlakozási dokumentáció tartalmát.

3, Csatlakozási dokumentáció készítése

A HMKE közcélú hálózathoz történő csatlakozásának kialakításáról Csatlakozási dokumentációt kell készíteni, melyet a csatlakozó-berendezés létesítési partnerek, társaságunkkal Keret Megállapodással rendelkező partner cégek, Regisztrált Kivitelezők, villamos tervezői jogosultsággal rendelkező személyek készíthetik el. A dokumentáció készítésének költsége 100 %-ban az Ügyfelet terheli, az árat a készítő határozza meg, egyedi megállapodás alapján. A Csatlakozási dokumentum részét képezi egy kapcsolási vázlat.

4, Csatlakozási dokumentáció jóváhagyása

A csatlakozási dokumentációt az NKM Áramhálózati Kft. számára jóváhagyásra be kell mutatni. Amennyiben a terv nem megfelelő akkor kérjük annak pontosítását a dokumentáció benyújtójától.

5, Hálózati Csatlakozási Szerződés megkötése

A jóváhagyott Csatlakozási dokumentáció után kerülhet sor a Hálózati Csatlakozási Szerződés megkötésére, vagy módosítására, amely biztosítja a hálózatba történő betáplálás lehetőségét is.

A Csatlakozási szerződéssel egyidőben kiküldjük a Hálózathasználati igénybejelentőt. Fel kell keresni a kiválasztott villamos-energia kereskedő céget, aki igazolja, hogy a vételezett energiát szolgáltatja és a megtermelt energiát átveszi.

6, HMKE kiépítésének készre jelentése

A kiserőmű és a szükséges belső villamos hálózat kiépítési munkáját követően értesítést kell küldeni az NKM Áramhálózati Kft. számára. Ekkora kell elkészíteni és megküldeni a mért fővezetékről és a fogyasztói főelosztó megfelelőségéről szóló nyilatkozatot is.

7, HMKE üzembe helyezése

Az aláírt Hálózati Csatlakozási Szerződés és a megfelelően kitöltött Hálózathasználati igénybejelentő, mért fővezetékről és a fogyasztói főelosztó megfelelőségéről szóló szabványossági nyilatkozatot, érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv megküldését valamint a készre jelentést követően kerül sor az üzembe helyezésre.

A méro csere előtt a szerelőink ellenőrzik a jóváhagyott csatlakozási dokumentációnak és a szabványoknak történő megfelelést.

A vételezett és a betáplált energia mérésre elektronikus fogyasztásmérővel történik. Amelynek külön regisztereiben kerül rögzítésre a fogyasztás és a betáplált energia. A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztásmérő berendezés költsége 3x16 A (10 kW) teljesítményig az NKM Áramhálózati Kft.-t, ezen felül pedig a beruházót terheli. Távleolvasást nem kell kiépíteni. A fogyasztásmérő leolvasására a fogyasztási helyen megszokott gyakorisággal és időpontban kerül sor.

Az üzembe helyezést követően küldjük ki a vételezésre és betáplálásra szolgáló hálózathasználati szerződést.

.

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a csatlakozási ponton bármikor zavarmérést végezzen és a fogyasztó felől esetlegesen az NKM Áramhálózati Kft. közcélú villamos hálózatára juttatott villamos zavarok megszüntetéséig megtagadja hozzájárulását a HMKE párhuzamos üzemben történő működtetéstől.

A HMKE létesítéséhez szükséges lehet egyéb hatósági hozzájárulások, engedélyek beszerzésére is. Ezek meglétét az NKM Áramhálózati Kft. az engedélyezési eljárás során nem vizsgálja.

Amennyiben a termelt villamos energiával kizárólag a saját fogyasztás a cél - közcélú hálózatba visszatáplálás nem történik - az engedélyezési eljárást ugyanúgy le kell folytatni, a csatlakozási tervet le kell adni jóváhagyásra, a Hálózati Csatlakozási Szerződést meg kell kötni, vagy módosítani kell. Ekkor nincs szükség mérőcserére. A visszatáplálás megakadályozására áramirány figyelőt kérünk beépíteni. A vételezésre szerződésben lévő kereskedővel nem kell a meglévő szerződést módosítani, viszont az el nem fogyasztott villamos energia elszámolására így nincs lehetőség.

Háztartási méretű kiserőművet engedély nélkül a villamos energia hálózatra csatlakoztatni tilos és életveszélyes!