Napelemes rendszer - HMKE- engedélyeztetés menete legfeljebb 50 kVA-ig.

Az igénybejelentést követően a közcélú elosztóhálózat felvevőképességének vizsgálata következik – melynek amennyiben eredményeként a tervezett erőmű hálózatra csatlakoztatható - társaságcsoportunk műszaki-gazdasági tájékoztatót küld a rendszerhasználó állandó lakcímére/székhelyére vagy megjelölt eltérő levelezési címre.


A tájékoztatóban található feltételek elfogadását (aláírását) követően a rendszerhasználónak:

Csatlakozási dokumentációt kell készíttetnie egy a Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott aktív státuszú és villamos szakirányú regisztrációval rendelkező tervezővel (mérnök).

 A dokumentáció jóváhagyása esetén lehet a HMKE létesítését megkezdeni, és a szükséges villamos kapcsolatot kiépíteni. A kiépítés végeztével a kivitelező készre jelentésével (dokumentum megnyitásához kattintson ide) kell újra felkeresni társaságcsoportunkat a szerződések megkötése érdekében, melynek során módosított Hálózatcsatlakozási Szerződés, Hálózathasználati Szerződés, valamint egy Üzemviteli Megállapodás megkötését követően kollégáink elküldik a dokumentumokat.
Ezen szerződések megkötésének feltétele a szaldó elszámolású kereskedelmi vagy egyetemes szolgáltatói szerződés megléte. A szerződések mindkét fél általi aláírását és a szükséges díjak kiegyenlítését követően megrendelésre kerül a mérőcsere/mérő programozás munkavégzés, mely telefonon előre egyeztetett időpontban történik meg. Társaságunk képviselői ennek keretében ellenőrzik az általunk jóváhagyott Csatlakozási dokumentációnak való megfelelőséget, és engedélyezik a bekapcsolást.


A HMKE berendezést a kétirányú (ad-vesz) mérő felszereléséig bekapcsolni (üzembe- helyezni) TILOS!


Ellenkező esetben a felhasználó szerződésszegést követ el, és a mérő felszereléséig megtermelt energiát a későbbiekben semmilyen módon nem áll módunkban elszámolni, és minden, a szakszerűtlen és/vagy engedély nélküli bekapcsolás miatti kártérítési és egyéb felelősség az igénybejelentőt terheli.

 

Csatlakoztatáshoz szükséges lépések felsorolás szerűen (tevékenységért felelős személy):
 Igénybejelentés (Igénybejelentő)
 Műszaki-gazdasági tájékoztató (Elosztói engedélyes)
 Csatlakozási dokumentáció (Igénybejelentő/tervező)
 Jóváhagyás (Elosztói engedélyes)
      Létesítés, készre jelentés (Igénybejelentő, kivitelező)
 Kereskedelmi szerződés megkötése ill. módosítása (Kereskedő - Igénybejelentő)
    Hálózati Csatlakozási Szerződés, Üzemviteli Megállapodás és Hálózathasználati      
Szerződés megkötése (Elosztói engedélyes - Igénybejelentő)
 Elszámolási mérőkészülék cseréje, ellenőrző mérések (Elosztói Engedélyes).
 Üzembe helyezés

A 2008. január elsején hatályba lépett villamos energiáról szóló LXXXVI. törvény (a továbbiakban:VET) új helyzetet teremtett a termelő berendezések terén, bevezetve a háztartási méretű kiserőmű fogalmát (HMKE). A HMKE, mint termelő berendezés alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a háztartás villamosenergia-szükségletét a felhasználó (különösen a lakossági fogyasztó) helyben állítsa elő.
Az ELMŰ Hálózati Kft. által 2004-ben bevezetett eljárásra építkezve kialakította a HMKE szabályozásának alapjait és főbb kereteit. A jelenlegi szabályozás szerint HMKE-nek minősül az a villamosenergia-termelő berendezés, amely kisfeszültségű hálózatra csatlakozik, valamint a csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kVA-t.
HMKE létesítése engedélyköteles (de nem termelői engedélyhez kötött) tevékenység minden olyan esetben, amikor a kiserőmű hálózatra csatlakozik és a hálózattal párhuzamos üzemben működik/működhet. Abban az esetben, ha a HMKE nem csatlakozik a közcélú hálózatra, akkor a létesítést csak bejelenteni szükséges.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a HMKE-re vonatkozó feltételeket tartalmazó jelen leírásunkat, valamint igénybejelentőnket és egyéb sablonjainkat megtalálja honlapunk (https://elmuhalozat.hu/#!/kiseromuvek/haztartasi-meretu-kiseromuvek) vonatkozó oldalain.
Főbb műszaki feltételek:
Az első legfontosabb feltétel, hogy az adott felhasználási helyen a rendelkezésre álló teljesítmény hálózathasználati, hálózati csatlakozási szerződéssel vagy korábbi közüzemi szerződéssel igazolható módon elérje, vagy meghaladja a telepíteni szándékozott HMKE névleges betáplálási teljesítményét. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, akkor teljesítménybővítésre is szükség van a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet alapján. A vételezési teljesítmény bővítése a HMKE létesítéssel együttesen kezelendő. Ebben az esetben a mérőcserével, megvalósulással együtt történik a kismegszakítók cseréje. Amennyiben teljesítménybővítési igény merül fel, szintén a 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.
A termelő berendezések hálózatra csatlakoztatásának részletes - az elosztói engedélyesek által egységesen alkalmazott - eljárásrendjét és a máshol nem szabályozott műszaki feltételeit az „Elosztói szabályzat (6/B melléklet)” tartalmazza.
Egyfázisú termelő berendezés általában 2,5 kVA-ig csatlakoztatható a kisfeszültségű hálózatra, 5 kVA egységteljesítmény felett kizárólag 3 fázisú csatlakoztatás megengedett. Amennyiben a felhasználó egyfázisú ellátással rendelkezik, akkor több egyfázisú termelőegység is csatlakoztatható, de ezek össz névleges teljesítménye NEM haladhatja meg az 5 kVA-t. A 2,5 és 5 kVA névleges egységteljesítményű termelő berendezések egyfázisú csatlakoztatását az Elosztói engedélyes saját hatáskörében a hálózati viszonyok és paraméterek figyelembevételével bírálja el.
Többfázisú csatlakoztatás esetén törekedni kell a termelő berendezések szimetrikus elosztására, a fázisok közötti aszimmetria maximum 5 kVA lehet.

Az inverterek elosztói engedélyesek hálózatán történő alkalmazásához a berendezésnek meg kell felelnie a következő szabványoknak:


MSZ-EN 62109-1
MSZ-EN 61727
MSZ-EN 61000-6
IEC 62116


(Az MSZ-EN szabványok változatlan átvételei az adott számú IEC és EN szabványoknak)
Részletes leírás: Elosztói szabályzat 6/B sz. melléklete
Ha a minősítés nem a fenti nemzetközi szabványok szerint történt, a minősítést kiadónak vagy más minősítő intézetnek nyilatkoznia kell arról, hogy az adott minősítés a kiváltani kívánt szabvánnyal legalább azonos műszaki feltételt támaszt.
A termelő berendezéssel kapcsolatos lényeges műszaki előírások általánosságban a következők:
 A villamos energia visszatáplálására alkalmas berendezés legyen ellátva olyan védelemmel,amely a közcélú kisfeszültségű hálózat irányából a hálózati feszültség kimaradása esetén az automatikus és galvanikus leválasztást 200 ms-on belül automatikusan biztosítja. A közcélú hálózatra való visszakapcsolásra csak a hálózati feszültség tartós visszatérését követően min. 5 perc múlva kerülhet sor.
 Az energiatermelő berendezést rövidzárlati, túlterhelési, földzárlati és érintésvédelmen túlfeszültség és frekvencia csökkenési és emelkedési védelemmel, valamint túlfeszültség és szigetüzem elleni védelemmel kell ellátni.
 A hálózati visszahatások tekintetében az MSZ-EN 50160 előírásai az irányadóak. A hálózatba visszatáplált áram lehetséges maximális felharmonikus tartalma: THDi < 5="">
 A berendezésnek a felhasználói hálózatra fixen beépített eszközökön keresztül kell csatlakoznia, alapértelmezetten a fogyasztói főelosztóba.

Elszámolási mérés:
Az elszámolási mérésre vonatkozóan HMKE esetén kétirányú mérés kerül kialakításra. Az elszámolási mérőkészüléket háztartási méretű kiserőmű létesítése esetén Társaságunk biztosítja és szereli, 3×16 A rendelkezésre álló teljesítményig az Elosztói Engedélyes, e teljesítmény felett a Felhasználó költségviselése mellett. Jelenleg a mérő és a mérőcsere költsége 28.500,- Ft + ÁFA egyösszegű költséggel kalkulálható, amely csak tájékoztató becsült összeg. Arra alkalmas meglévő fogyasztásmérő esetén átprogramozási díj került meghatározásra, melynek összege 6.700,- Ft + ÁFA.
HMKE csatlakoztatása esetén a kizárólag egyirányú mérésre képes nappali 24 órás(nem vezérelt) fogyasztásmérő berendezés cseréje vagy programozása szükséges a termelő berendezés üzembe helyezését megelőzően. Amennyiben a felhasználási helyen található fogyasztásmérő nem alkalmas kétirányú fogyasztásmérésre, az elosztói engedélyes a kivitelezői készre jelentést követően lecseréli egy arra alkalmas típusra. Amennyiben kétirányú mérésre paraméterezhető digitális mérőberendezés található a felhasználási helyen, akkor mérőprogramozás elegendő.
A szaldó elszámolással kapcsolatos tájékoztatást az Önnel szerződésben álló kereskedelmi
engedélyes tud adni.